KONKURS „DOTYKANIE CZASU – BACZYŃSKI DZIŚ”

Grupa projektowa Kant Kulturowy – działająca w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii – oraz Centrum Sportu i Kultury zapraszają do udziału w konkursie „Dotykanie czasu – Baczyński dziś” z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Zadanie polega na interpretacji słów poety: „Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia” w wybranej przez siebie formie np. fotograficznej, plastycznej, filmowej lub literackiej.

Prace należy przesłać do 6 kwietnia na adres: kantkulturowy@gmail.com

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Poniżej pełny regulamin konkursu:

Tematyka konkursu:
Krzysztof Kamil Baczyński to polski poeta z czasów II wojny światowej. Przedstawiciel pokolenia Kolumbów zasłynął z wielu utworów o tematyce patriotycznej oraz z przedstawienia wojny z perspektywy młodego człowieka. Z okazji 100-lecia jego urodzin przypadającą na 2021 rok, Sejm RP podjął uchwałę, by Baczyński był patronem obecnego roku.
Jednym z najsłynniejszych cytatów poety jest zdanie:
Trzeba uważać: czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia.
Zadanie konkursowe polega na dokonaniu interpretacji tych słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Dotykanie czasu – Baczyński dziś.
2. Organizatorami konkursu są Fundacja Zwolnieni z Teorii z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01- 602 Warszawa, KRS 0000488903, na platformie internetowej https://zwolnienizteorii.pl/ oraz Centrum Sportu i Kultury z siedzibą przy ulicy Nadwodnej 1, 08- 400 Garwolin.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich znajdujących się terenie miasta Garwolin.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaobserwowanie profilu na Instagramie pod nazwą @kant_ kulturowy bądź konta na tik toku @kantkulturowy.
3. Wykonanie pracy na wskazany temat jednej z poniższych form:
– fotografii w formacie JPG
– zdjęcia wykonanej pracy plastycznej w formacie JPG
– filmu trwającego do 5 minut
– grafiki komputerowej
– utworu muzycznego do 5 minut
– pracy pisemnej w pliku doc/docx lub PDF
4. Pracę wraz z podaniem imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy należy przesłać na adres mailowy kantkulturowy@gmail.com do 6 kwietnia 2021 roku. Dane osobowe należy umieścić w treści maila, a nie bezpośrednio na pracy.
§ 3
NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest księgarnia „Mądra Sowa”
Nagrody w Konkursie:
– miejsce pierwsze – bon o wartości 150 złotych do wydania w sklepie Mądra Sowa w Garwolinie,
– miejsce drugie – bon o wartości 100 złotych do wydania w sklepie Mądra Sowa w Garwolinie,
– miejsce trzecie – bon o wartości 50 złotych do wydania w sklepie Mądra Sowa w Garwolinie,
– trzy wyróżnienia – nagrody niespodzianki.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie będą uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową w składzie zespołu projektowego Kant Kulturowy wraz z opiekunem oraz przedstawicielem CSiK w Garwolinie.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kantkulturowy@gmail.com w terminie 5 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagród Zwycięzcy będą odpowiedzialne grupy projektowe Kant Kulturowy.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania na stronie csik.garwolin.pl.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej klauzuli RODO i wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
Klauzula RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) poniżej informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, al. Żwirki i Wigury 16.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Błażejem Maszkiewiczem pod emailem: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres: Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Dotykanie czasu – Baczyński dziś” organizowanego przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
IV. Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, przynależność do placówki oświatowej.
V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu rozstrzygnięcia konkursu i zakończenia wszelkich działań związanych z jego promocją

VIII.Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom – dane mogą zostać upublicznionej na stronie internetowej www.csik.garwolin.pl i facebook.com/csikgarwolin oraz przekazane mediom lokalnym.