Kilka słów o mnie…

Nazywam się Aleksandra Witak i jestem uczennicą I klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie. Jako, że rok szkolny 2019/2020 dobiega końca, a wraz z nim moje uczestnictwo w programie stypendialnym, chcę podzielić się z Wami refleksjami na temat tegoż projektu.

Decyzja o przyznaniu stypendium w programie “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych“ bardzo mnie ucieszyła. Stypendystką tego programu jestem po raz drugi. Uczestnictwo w tym projekcie było dla mnie solidną motywacją do realizacji celów założonych w Indywidualnym Planie Rozwoju Edukacyjnego. Pragnęłam dalej poszerzać swoje umiejętności z języka angielskiego oraz poznawać kraj i kulturę brytyjską, dlatego z radością przyjęłam informację od Dyrektor Szkoły – Pani Małgorzaty Małachowskiej, że Pan Mateusz Zalech – nauczyciel języka angielskiego – został moim opiekunem.

Informacje ogólne o projekcie:

Projekt zakładał objęcie wsparciem stypendialnym 476 uczniów/uczennic. Stypendium przyznane było na okres 10 miesięcy (od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.).  Całkowita wartość projektu: 2 682 260,00 zł. Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 145 808,00 zł

O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego w ramach kolejnej edycji projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Środki ze stypendium winny być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, jak również na zakup literatury fachowej, niezbędnego sprzętu komputerowego, czy też korzystanie z Internetu itp.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli łącznie spełniać warunki:

1) w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia dotychczasowego gimnazjum;
2) w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego.

Ponadto przyszli stypendyści muszą uzyskać średnią ocen nie niższą niż 5,66 z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe. Co najmniej jeden przedmiot wskazany do średniej z 3 przedmiotów musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia oraz średnią nie niższą niż 5,40 ze wszystkich przedmiotów na świadectwie. Na dodatkowe punkty mogą liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Informacje szczegółowe o projekcie:

Kończący się rok szkolny 2019/2020 był dla mnie ważnym okresem życia i edukacji; nowa szkoła, nowi nauczyciele, podjęcie decyzji w zakresie wyboru fakultetu tj.: wyboru przedmiotów z rozszerzoną ramą programową ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania znajomości języków obcych.
Powyższe wymagało ode mnie intensywnej nauki i pracy w pierwszym semestrze mijającego roku szkolnego. W trakcie trwania projektu poszerzałam swoje umiejętności związane z językiem angielskim. Uczęszczałam na zajęcia dodatkowe, zaś w czasie, kiedy wystąpiły ograniczenia wynikające z pandemii koronowirusa korzystałam z platformy internetowej w celu zdobycia wiedzy ponadprogramowej. Równolegle z powyższym poznawałam brytyjską kulturę głównie poprzez wykorzystanie platformy internetowej. Dodatkowo przygotowałam prezentacje, które zostały opublikowane na stronach www szkoły; głównym ich tematem były: kultowe brytyjskie zespoły muzyczne. Dzięki pracy nad opracowaniem tych prezentacji poznałam wiele nowych zagadnień oraz sformułowań językowych. Powyższe działania znacznie przyczyniły się do poznania słownictwa angielskiego z wielu dziedzin życia. Dzięki temu mam większe możliwości swobodnego władania tym językiem.  W czerwcu, kiedy zniesiono część ograniczeń związanych z pandemią wzięłam udział w zajęciach psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych z zakresu: treningu umiejętności interpersonalnych, wzmacniania własnej wartości, asertywności, skutecznej realizacji założonych celów. Podsumowując, program stypendialny dał mi duże możliwości rozwoju. Serdecznie polecam go innym uczniom.